szkola
przezdszkole
firma
esklep
stacja
gmina

Regulamin

REGULAMIN PROGRAMU WIARYGODNE PRZEDSZKOLE

§ 1

1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w Programie organizowanym przez Wiarygodną Firmę Sp. z o.o.
2. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

a) Organizator Programu - Wiarygodna Firma Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy placu Strzeleckim 25, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000451075, kapitał zakładowy 212.000zł w całości opłacony.
b) Uczestnik Programu lub Uczestnik – Przedszkole zakwalifikowane do Programu po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie.
c) Program Wiarygodne Przedszkole lub Program – program promocji Przedszkoli, które w sposób nie budzący wątpliwości realizują swoje cele statutowe na odpowiednim, zgodnym z przyjętymi kryteriami przez Program poziomie.
d) Przedszkole lub Podmiot ubiegający się o uczestnictwo w Programie - Przedszkole publiczne lub niepubliczne, które spełniło warunki przewidziane w § 4 niniejszego Regulaminu.
e) Certyfikat Wiarygodne Przedszkole lub Certyfikat – Certyfikat przyznany przez Organizatora Programu, potwierdzający profesjonalizm, właściwy poziom dydaktyczny, wychowawczy i opiekuńczy oraz spełnione zasady bezpieczeństwa przez Uczestnika Programu.
f) Formularz Deklaracji Uczestnictwa w Programie Wiarygodne Przedszkole lub Formularz – umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy Organizatorem Programu a Przedszkolem ubiegającym się o uczestnictwo w Programie na warunkach określonych w Regulaminie, dostępnym na stronie internetowej www.wiarygodneprzedszkole.pl.
g) Regulamin – niniejszy Regulamin Programu Wiarygodne Przedszkole dostępny na stronie internetowej www.wiarygodneprzedszkole.pl oraz w siedzibie Organizatora Programu.
h) Baner Programu – standardowy wzór baneru informującego o udziale w Programie przez danego Uczestnika Programu, zamieszczany przez Uczestnika Programu na swojej stronie internetowej (jeśli taką posiada), który przekierowuje do wizytówki Uczestnika Programu.
i) Wizytówka – podstrona internetowa utworzona i utrzymywana przez Organ Programu na rzecz Uczestnika Programu, która zawiera dane udostępnione przez niego na potrzeby Programu, tj.:
- pełna nazwa Przedszkola,
- adres siedziby,
- numer nadanego Certyfikatu,
- adres strony internetowej,
- numer telefonu,
- adres e-mail,
- logo,
- opis Przedszkola.
j) Partner Programu – podmiot, który współpracuje z Organizatorem przy realizacji Programu, a także taki, który popiera jego inicjatywę i misję.
k) Link – link, który przekierowuje do wizytówki Uczestnika Programu oraz standardowy wzór zapisu graficznego tego Linku wraz z informacją o udziale w Programie, zamieszczany w automatycznie przyłączanym podpisie w poczcie elektronicznej Uczestnika Programu.
l) Umowa – rozumie się przez to Deklarację Uczestnictwa w Programie Wiarygodne Przedszkole oraz Regulamin Programu, które razem obligatoryjnie poświadczają fakt przystąpienia do Programu Wiarygodne Przedszkole.
m) Kryterium – kryterium oceny w formie ankiety, które stanowi podstawę do oceny Przedszkola i przyznania wyróżnienia Wiarygodne Przedszkole.
n) SEO –System Ewaluacji Oświaty.

§ 2

Celem Programu Wiarygodne Przedszkole jest:
a) ułatwienie rodzicom / opiekunom prawnym dziecka dokonania oceny Przedszkola przy podejmowaniu decyzji o jego wyborze,
b) wspieranie rozwoju i pozycji Przedszkoli będących Uczestnikami Programu poprzez promocję ich pozytywnego wizerunku wynikającego z odpowiedniego poziomu dydaktycznego, wychowawczego, opiekuńczego i bezpieczeństwa dzieci oraz z uczestnictwa w Programie Wiarygodne Przedszkole.

§ 3

Uczestnictwo w Programie Wiarygodne Przedszkole gwarantuje:
a) uzyskanie Certyfikatu Wiarygodne Przedszkole wystawionego przez Organizatora Programu,
b) promocję Przedszkola będącego Uczestnikiem Programu poprzez opublikowanie wizytówki wraz z informacjami o Przedszkolu na stronie internetowej Organizatora Programu oraz w social media (Facebook),
c) uzyskanie materiałów marketingowych promujących pozytywny wizerunek wynikający z uczestnictwa w Programie. Materiały te udostępniane są w formie elektronicznej poprzez przesłanie ich na adres mailowy wskazany przez Uczestnika Programu,
d) elektroniczny wzór pieczęci Programu Wiarygodne Przedszkole,
e) baner / button na stronę internetową Uczestnika Programu Wiarygodne Przedszkole,
f) logotyp do wykorzystania na papierze firmowym / w stopce maila Uczestnika Programu Wiarygodne Przedszkole,
g) promocję Przedszkola będącego Uczestnikiem Programu w social media (Facebook),
h) wystosowanie przez Organizatora Programu listu informującego Organ Założycielski Przedszkola o uzyskaniu Certyfikatu Wiarygodne Przedszkole (za zgodą Dyrektora Przedszkola),
i) przekazanie przez Organizatora Programu lokalnym mediom, właściwym dla siedziby Uczestnika Programu, informacji o uzyskaniu Certyfikatu Wiarygodne Przedszkole przez Uczestnika Programu (za zgodą Dyrektora Przedszkola).

§ 4

1. Warunkiem zakwalifikowania do Programu Wiarygodne Przedszkole jest spełnienie łącznie następujących warunków:
a) Spełnienie kryterium dydaktycznego określonego w § 5 ust 1 pkt. a),
b) Spełnienie kryterium bazy określonego w § 5 ust 1 pkt. b), poprzez uzyskanie minimum 40 pkt.,
c) Spełnienie kryterium bezpieczeństwa określonego w § 5 ust 1 pkt. c), poprzez uzyskanie minimum 40 pkt.
2. Przedszkole ubiegające się o uczestnictwo w Programie zawiera Umowę za pośrednictwem Dyrektora Przedszkola.
3. Przy zawarciu Umowy Organizator Programu dostarczy Przedszkolu ubiegającemu się o uczestnictwo w Programie Regulamin Programu. Dokumenty te dostępne są również na stronie internetowej Organizatora Programu www.wiarygodneprzedszkole.pl.
4. Przedszkole ubiegające się o uczestnictwo w Programie ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawdziwość i rzetelność danych przesłanych Organizatorowi Programu. Organizator Programu zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia Umowy w przypadku nie dostarczenia dokumentów, o których mowa w § 4, ust. 1 lub przedstawienia dokumentów, których autentyczność budzi uzasadnione wątpliwości, a także podania przez Podmiot ubiegający się o uczestnictwo w Programie błędnych lub nieaktualnych danych przy zawarciu Umowy.
5. Uczestnik Programu oświadcza, że spełnia kryteria dydaktyczne określone w §5 ust. 1, pkt.

§ 5

1. Uczestnikiem Programu może zostać Przedszkole, które w przeprowadzonym procesie weryfikacji do Programu spełnia poniższe kryteria:
a) Kryterium dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze- kryterium kwalifikujące Przedszkole do Programu, gdzie kwalifikacja odbywa się na podstawie ocen uzyskanych w ramach przeprowadzonej ewaluacji zewnętrznej lub wewnętrznej w okresie ostatnich 3 lat funkcjonowania przedszkola. Pozytywną ocenę otrzymuje to Przedszkole, które ma przeprowadzoną ewaluację na bazie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego i uzyskało poziom spełniania wymagań we wszystkich badanych obszarach, co najmniej A, B lub C gdzie:
- Poziom C – oznacza średni stopień wypełnienia wymagania przez Przedszkole,
- Poziom B - oznacza wysoki stopień wypełnienia wymagania przez Przedszkole,
- Poziom A – oznacza bardzo wysoki stopień wypełnienia wymagania przez Przedszkole.
b) Ma przeprowadzoną ewaluację na bazie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego, uzyskało poziom spełniania wymagań we wszystkich badanych obszarach podstawowy lub wysoki.
Spełnienie kryterium bazy wymaga uzyskania min. 40 pkt.
c) Kryterium bazy lub dostępu do niej, gdzie:
- za dostęp lub posiadanie placu zabaw/ogrodu przyznaje się odpowiednio 10 lub 5 pkt.,
- za posiadanie stołówki z własną kuchnią lub dostęp do dożywiania przyznaje się odpowiednio 20 pkt. lub 10 pkt.,
- za zapewnienie leżakowania jeżeli czas pobytu dziecka przekracza 5 godzin dziennie przyznaje się 5 pkt.,
- za dostęp do bezpłatnych zajęć dodatkowych np. język angielski, zajęcia terapii logopedycznej i inne, przyznaje się odpowiednio po 5 pkt.,
- za uczestnictwo w dodatkowych programach, np.”Szkoła w ruchu”, „Szkoła na widelcu” lub innych przyznaje się odpowiednio po 5 pkt.,
Spełnienie kryterium bazy wymaga uzyskania min. 40 pkt.
d) Kryterium bezpieczeństwa, do którego zalicza się:
- realizacja programu „Bezpieczne Przedszkole”, za które przyznaje się 10 pkt.,
- uczestnictwo w innym zewnętrznym programie potwierdzającym bezpieczeństwo Placówki udokumentowane certyfikatem, za które przyznaje się 10 pkt.,
- przedstawienie katalogu działań w Przedszkolu mających służyć zapewnieniu bezpieczeństwa (np. ogrodzenie terenu Przedszkola, monitoring lub inne), gdzie przyznaje się po 5 pkt. za każde działanie,
- posiadanie opracowanych regulaminów/procedur obowiązujących w Przedszkolu w zakresie: bezpieczeństwa pożarowego w tym planu ewakuacji przyprowadzania i odbioru dzieci przez rodziców/opiekunów prawnych, choroby dziecka, wypadku w Przedszkolu i inne, za które przyznaje się odpowiednio po 10 pkt.
Spełnienie kryterium bezpieczeństwa wymaga min. 50 pkt.
2. Po zakończeniu procesu weryfikacji, Przedszkole ubiegające się o uczestnictwo w Programie zostanie niezwłocznie poinformowane drogą elektroniczną o zakwalifikowaniu/niezakwalifikowaniu się do uczestnictwa w Programie Wiarygodne Przedszkole. W przypadku pozytywnej decyzji Uczestnikowi Programu zostaje nadana licencja na korzystanie z logotypu Wiarygodnego Przedszkola oraz Certyfikat. Uczestnik Programu uzyskuje tym samym możliwość korzystania ze wszystkich przywilejów Programu, o których mowa w § 3 niniejszego Regulaminu.
3. Certyfikat Wiarygodne Przedszkole wystawiany jest na okres 12 miesięcy. Uczestnik Programu może uzyskać nowy Certyfikat za kolejny rok szkolny po spełnieniu przesłanek, o których mowa w § 4 i § 5 ust. 1 Regulaminu, na kolejny okres 12 miesięcy.
4. Uczestnik Programu jest uprawniony do posługiwania się materiałami i korzystania z przywilejów Programu, o których mowa w § 3 niniejszego Regulaminu wyłącznie w okresie ważności Certyfikatu, o którym mowa powyżej.

§ 6

1. Po przystąpieniu do Programu Uczestnik otrzymuje na wskazany przez niego adres e-mail do wypełnienia formularz zawierający dane jego Przedszkola w celu przygotowania wizytówki publikowanej na stronie internetowej www.wiarygodneprzedszkole.pl.
2. Po otrzymaniu formularza, Organizator Programu przygotowuje niezwłocznie wizytówkę, którą następnie umieszcza na stronie internetowej Programu.
3. Informacje publikowane w wizytówce są zgodne z danymi wskazanymi przez Uczestnika Programu, który ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawdziwość i aktualność informacji.
4. W czasie trwania Programu Uczestnik zobowiązuje się do informowania Organizatora Programu o zmianie informacji określających dane Uczestnika.
5. Uczestnik Programu w każdym czasie może dokonać zmiany treści czy innych publikowanych elementów (zdjęcia, logo, film) w wizytówce poprzez wysłanie zgłoszenia na adres e-mail: biuro@wiarygodne-przedszkole.pl

§ 7

1. Uczestnik Programu może zostać wykluczony z Programu Wiarygodne Przedszkole jeżeli:
- zostanie postawiony w stan likwidacji,

- narusza postanowienia Regulaminu.
2. W przypadku wykluczenia Uczestnika z Programu Wiarygodne Przedszkole traci on prawo do korzystania z materiałów otrzymanych przez Organizatora Programu w tym prawo do korzystania z logotypu Wiarygodnego Przedszkola i Certyfikatu oraz korzystania z gwarantowanych przez Program przywilejów i usług. Przedszkole, które utraciło status uczestnika Programu jest zobowiązane usunąć wszelkie informacje i materiały graficzne ze strony internetowej oraz z jakichkolwiek innych miejsc, w których zostały umieszczone, a kojarzące się z Programem Wiarygodne Przedszkole.
3. O wykluczeniu z Programu Uczestnik zostanie poinformowany decyzją wysłaną w formie pisemnej. Uiszczone opłaty nie podlegają zwrotowi.
4. Wykluczony Uczestnik Programu może się powtórnie ubiegać o przystąpienie do Programu po upływie 12 miesięcy od dnia wykluczenia z programu pod warunkiem spełnienia warunków, o których mowa w § 4 i § 5 ust. 1 Regulaminu.
5. Osoby niebędące Uczestnikami Programu mają możliwość zgłaszania na adres e-mail info@wiarygodne-przedszkole.pl lub za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Programu uwag i zastrzeżeń dotyczących Uczestników w kontekście spełniania przez nich warunków wymaganych do uczestnictwa w Programie.
6. Po otrzymaniu uwag i zastrzeżeń, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, Organizator zwróci się do danego Uczestnika o złożenie stosownych wyjaśnień.
7. Uzasadnione w opinii Organizatora Programu zgłoszenia mogą stanowić podstawę do wykluczenia z Programu Wiarygodne Przedszkole.

§ 8

1. Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z udziału w Programie. Uiszczone opłaty nie podlegają zwrotowi, a należne opłaty pozostają wymagalne.
2. Przedszkole składa rezygnację z uczestnictwa w Programie na adres: Wiarygodna Firma Sp. z o.o., pl. Strzelecki 25,50-224 Wrocław, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3.Z chwilą rezygnacji z uczestnictwa w Programie Wiarygodne Przedszkole Uczestnik traci prawo do korzystania z materiałów otrzymanych przez Organizatora Programu w tym prawo do korzystania z logotypu Wiarygodnego Przedszkola i Certyfikatu oraz korzystania z gwarantowanych przez Program przywilejów i usług oraz zobowiązany jest usunąć wszelkie informacje i materiały graficzne ze strony internetowej oraz z jakichkolwiek innych miejsc, w których zostały umieszczone, a kojarzące się Programem Wiarygodne Przedszkole.

§ 9

1. Uczestnik Programu wyraża zgodę na przetwarzanie danych dotyczących Przedszkola w szczególności takich jak: pełna i skrócona nazwa Przedszkola, adres siedziby, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, logo firmy w celach marketingowych i informacyjnych oraz umieszczenie ich na stronie internetowej www.wiarygodneprzedszkole.pl.
2. Dyrektor Przedszkola wyraża zgodę na publikowanie i rozpowszechnianie wizerunku Przedszkola w postaci zdjęć i w prezentacji multimedialnej (film) zamieszczonych w wizytówce i innych materiałach promocyjnych Programu.
3. Uczestnikom Programu przysługuje prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich poprawiania i usuwania. Wszelkie zmiany lub usunięcie powyższych treści należy zgłaszać za pośrednictwem adresu mailowego: biuro@wiarygodne-przedszkole.pl
4. Uczestnik Programu wyraża zgodę na otrzymywanie w formie elektronicznej informacji handlowych na temat usług oferowanych przez Partnerów Organizatora Programu.

§10

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Programu powinny być kierowane na piśmie na adres siedziby Organizatora Programu: Wiarygodna Firma Sp. z o.o., pl. Strzelecki 25, 50-224 Wrocław.
2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko osoby składającej reklamację, adres do korespondencji oraz opis podstaw reklamacji.
3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania osoba składająca reklamację zostanie poinformowana listownie za pośrednictwem poczty elektronicznej.
4. Organizator Programu zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona dysfunkcji wynikających z nieznajomości Regulaminu lub niezastosowania się przez Uczestnika Programu do postanowień Regulaminu.

§ 11

1. Biorąc udział w Programie Wiarygodne Przedszkole Uczestnik Programu wyraża zgodę na stosowanie się do postanowień niniejszego Regulaminu.
2. Uczestnik Programu zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy praw nabytych przez Uczestników Programu. O zmianie Regulaminu Organizator Programu poinformuje na stronie internetowej www.wiarygodneprzedszkole.pl. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jego publikacji. Jeżeli Organizator Programu otrzyma od Uczestnika przed upływem terminu wyżej wymienionego pisemne oświadczenie o nieprzyjęciu warunków nowego Regulaminu, umowa zostaje rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym.
3. Uczestnik Programu nie może bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Organizatora Programu pod rygorem nieważności przenieść praw i obowiązków wynikających z uczestnictwa w Programie na inne podmioty lub osoby.
4. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego polskiego prawa.
5. Wszelkie spory wynikłe z umowy zawartej pomiędzy Uczestnikiem Programu a Organizatorem Programu rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla miejsca podpisania umowy.
6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.05.2016 r.

TOP